Εθελοντές
  • Στην πιλοτική φάση του προγράμματος το 2013, 21 εθελοντές δήλωσαν ενδιαφέρον και συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Δείτε το προφίλ των εθελοντών 2013

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License