Εθελοντές
  • Στην πιλοτική φάση του προγράμματος το 2013, 21 εθελοντές δήλωσαν ενδιαφέρον και συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Δείτε το προφίλ των εθελοντών 2013

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License