Δείγμα Συστατικής Επιστολής για εργασία από εργοδότη

(στοιχεία αποστολέα)

Όνομα-επώνυμο :…………………….… ∆ιεύθυνση :…………………………………
Τηλεφωνο : …………………………………
Email : ……………..……………………….

(στοιχεία παραλήπτη)

Υπόψη : κ. ………………….……..……………..
Εταιρεία : .…………………………………………
∆ιεύθυνση : ……………………………………….

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2012

Ο υπογράφων όνομα – επώνυμο εργοδότη, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επωνυμία εταιρίας, βεβαιώνω ότι η/ο κυρία/ος όνομα – επώνυμο εργαζομένου του όνομα πατρός, προσλήφθηκε στην επωνυμία εταιρίας ως ειδικότητα εργαζομένου στις ημερομηνία πρόσληψης.

Εκτελεί, έκτοτε, τα καθήκοντα της ανελλιπώς, και έχει δείξει την απαραίτητη ικανότητα και το ζήλο που διακρίνουν ένα σωστό υπάλληλο.

Η/Ο κυρία/ος όνομα – επώνυμο εργαζομένου, διακρίθηκε επίσης για την τιμιότητα και το εξαίρετο ήθος της/του.

Συνιστώ ανεπιφύλακτα την κυρία/ος όνομα – επώνυμο εργαζομένου για να εργαστεί ως ειδικότητα εργαζομένου καθώς τα προσόντα της και η προϋπηρεσία της την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά της.

όνομα – επώνυμο εργοδότη
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Πηγή

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License