Φορείς Δημοσίου κ.ά.

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.
Πληροφορίες σχετικά με προκηρύξεις θέσεων εργασίας και διαγωνισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Δικτυακός τόπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος με χρήσιμες πληροφορίες για εργασιακά θέματα, κοινωνική ασφάλιση και άλλες συνδέσεις.

Δημοσιογραφικά
Ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για Προκηρύξεις Οργανισμών του Δημοσίου και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εθνικό Τυπογραφείο
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τεύχη προκηρύξεων από την εφημερίδα της κυβερνήσεως σχετικά με διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.

Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.Ε.)
Δικτυακός τόπος απευθυνόμενος σε ανέργους, επιχειρήσεις και υποψήφιους επιχειρηματίες. Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού και αναζήτησης θέσεων εργασίας.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Πληροφορίες για προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), ενίσχυσης ανέργων και για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Στοιχεία επικοινωνίας

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Πληροφορίες για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License