Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Η Επιτροπή παρέχει άμεσες χρηματικές συνεισφορές με τη μορφή επιχορηγήσεων για τη στήριξη έργων που προάγουν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος ή μίας πολιτικής της ΕΕ.
  • Εργασία στα όργανα της ΕΕ
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License